Thu 20 Rajab 1442AH 4-3-2021AD
Imsaak Time

00:00

Prayer Time
Imsaak00:00
Fajr00:00
Sunrise00:00
Dhuhur00:00
Sunset00:00
Maghrib00:00