Thursday 8 June 2023 | 19 Dhul Qidah 1444 AH

SUHAIL AMIN SWIJI & KULSUM HASNAIN HABIB HASHAM