Thursday 2 February 2023 | 11 Rajab 1444 AH

SUHAIL AMIN SWIJI & KULSUM HASNAIN HABIB HASHAM