Sunday 28 May 2023 | 8 Dhul Qidah 1444 AH

Abbasali Bashir Bandali & Kaniz E Fatema Akil Kanji