Tuesday 9 August 2022 | 10 Muharram 1444 AH

MEHDI ZULFIKAR KARIM & MOHADISSA SADIQ RAHIM