Sunday 28 May 2023 | 8 Dhul Qidah 1444 AH

MEHDI ZULFIKAR KARIM & MOHADISSA SADIQ RAHIM