Saturday 10 June 2023 | 21 Dhul Qidah 1444 AH

Kassim Munawar Bharwani & Sabira Riyaz Meghji