Saturday 2 July 2022 | 3 Dhul Hijjah 1443 AH

ABBAS ASGER SHIVRAJ & SAYYADA BASHIR KHAKI