Thursday 8 June 2023 | 19 Dhul Qidah 1444 AH

Marhuma Shirinbanubai Mohamedali Hasham Dewji

August 13, 2019

 August 13, 2019

Ksij Cemetery Dsm