Thursday 8 June 2023 | 19 Dhul Qidah 1444 AH

Marhum Kassim Rajabali Kassam