Tuesday 9 August 2022 | 10 Muharram 1444 AH

Marhum Haji Bashir Abdullah Punja