Thursday 2 February 2023 | 11 Rajab 1444 AH

Marhum Haji Ahmedali Nazarali Rajvani