Saturday 2 July 2022 | 3 Dhul Hijjah 1443 AH

Marhum Alhaj Mohamed Fayaz Jaffer Mohamedtaki Kara