Saturday 10 June 2023 | 21 Dhul Qidah 1444 AH

Marhum Alhaj Asgarali Nazarali Bharwani (kassam Mohammed)