Monday 27 June 2022 | 28 Dhul Qidah 1443 AH

Marhum Alhaj Akhtar Nazarali Kara