Wednesday 10 August 2022 | 11 Muharram 1444 AH

ALHAJ KERMALII MOHAMEDALI KARMALLI HASHAM